Click on This Ad to Earn Money

การทำงานของไอซี PWM เบอร์ RT8223M

Aug 21, 2018

การทำงานของไอซี PWM เบอร์ RT8223M

ตัวอย่างวงจร การทำงานของไอซี PWM เบอร์ RT8223M โดยแสดงให้เห็นถึงขาสัญญาณไฟต่างๆ โดยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต แต่สำหรับการออกแบบวงจรการทำงานในเมนบอร์ดโน้ตบุ๊คนั้น จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ดังนั้นควรศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของไอซีภาคจ่ายไฟแต่ละเบอร์ แต่ละภาคส่วน โดยอาศัยข้อมูลจากดาต้าชีท เป็นหลัก